Căn cứ công văn số 1094/SGDĐT-VP ngày 24/4/2020 của Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang về việc thông báo cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Nay trường mẫu giáo Bình Thạnh Đông thông báo đến tất cả phụ huynh và học sinh trường Mẫu Giáo Bình Thạnh Đông, các cháu sẽ tập trung học lại vào ngày 11/5/2020, học sinh đi học phải đeo khẩu trang đến trường.

Hai lớp: Chồi 2 ( Cô Dân) và lá 4 (Cô Phương Thúy, nay do cô Chi làm chủ nhiệm) sẽ dời lại 2 phòng mới xây dựng tại điểm phụ trường tiểu học B Bình Thạnh Đông để học, nay thông báo đến tất cả phụ huynh và học sinh được biết.